addutor


addutor
/ə'kʌktə/ * danh từ - (giải phẫu) cơ khép

English-Vietnamese dictionary. 2015.